Internet_of_Things : averyittech.com

โปรโตคอลคืออะไร ? ภาษาสื่อสารของโลกออนไลน์
26/Feb/2024
เคยสงสัยไหมว่า อุปกรณ์ต่างๆ บนโลกออนไลน์ สามารถสื่อสารกันได้อย่างไร? คำตอบคือ โปรโตคอล เปรียบเสมือนภาษาที่อุปกรณ์เหล่านี้ใช้เพื่อพูดคุย เข้าใจ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน โดยไม่ต้องสนใจว่าอุปกรณ์นั้นๆ จะเป็นรุ่นอะไร ยี่ห้ออะไร หรือใช้ระบบปฏิบัติการอะไรกฎที่กำหนดวิธีการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์