Network_Security : averyittech.com

Zero Trust Network Access Concept คืออะไร?
3/Jun/2021
จากบทความที่แล้วได้พูดถึง Zero Trust Concept ไปแล้วนั้น บทความนี้จะบอกถึงอีกไอเดีย เรื่องการนำมาประยุกต์เพื่อใช้ปกป้องการใช้งานให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่าง Zero Trust Network Access ซึ่ง Gartner ออกมานิยามการเชื่อมต่อการใช้งานจากแอพพลิเคชันไปที่ระบบคลาวด์ เพราะเนื่องจากปัจจุบันเราเข้าสู่การปรับตัวให้สามารถใช้งานได้จากทุกพื้นที่และทุกอุปกรณ์ ดังนั้นระบบที่เคยอยู่แค่บนโครงข่ายภายในองค์กรไม่เพียงพอต่อการใช้งานมีการนำระบบไปใช้งานบนคลาวด์มากขึ้น ดังนั้นผู้ดูแลระบบขององค์กรเองมีความจำเป็นต้อง