Log_Management_and_SIEM : averyittech.com

เลือก Solution Incident Response อย่างไรให้เหมาะกับองค์กร
12/Jun/2021
ปัจจุบันการเสริมมาตรการการปกป้องระบบโดยเพิ่มมาตรการการเฝ้าระวังด้วยสินค้ากลุ่ม Incident Response อย่าง EDR , XDR , SIEM , SOAR เข้ามาช่วยให้ระบบมีขีดความสามารถในการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้ง่ายมากขึ้น โดยวันนี้ทาง Avery IT Tech จะมาแยกความสามารถของแต่ละกลุ่มของสินค้าแล้วความเหมาะสมว่าใคร องค์กรไหนเหมาะสมกับสินค้าอะไรก่อนและหลัง