ระบบ IT กับธุรกิจ SME Vo.3 การเลือกรูปแบบการติดตั้งให้เหมาะสม


28/Apr/2021
Operating System

ระบบ IT กับธุรกิจ SME Vo.3 การเลือกรูปแบบการติดตั้งให้เหมาะสม

จากที่กล่าวไว้ในบทความที่แล้วว่าองค์กร SME (Small and Medium Enterprises) สามารถเลือกที่จะจัดเตรียมติดตั้ง Network Infrastructure เองก็ได้ หรือจะใช้บริการจะบริษัทที่ให้บริการก็ได้ ในบทความนี้จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการติดตั้งระบบเองทั้งหมด กับเลือกใช้บริการบางระบบกับบริษัทผู้ที่ให้บริการ Network Infrastructure

แบบที่ 1 ติดตั้งเองทั้งหมด

โดยขั้นตอนทำเหมือนในบทความแรก [https://www.averyittech.com/it-sme-vo1] จัดเตรียมอุปกรณ์และติดตั้ง ตั้งค่าระบบ ตัวอย่างตาม network diagram ด้านล่าง


แบบที่ 2 เลือกใช้บริการ Network Infrastructure กับผู้ให้บริการ

เลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับองค์กรของเรา ขอคำปรึกษาตามขั้นตอนในบทความแรก [https://www.averyittech.com/it-sme-vo1] ระบบที่เราควรเลือกใช้บริการคือ ระบบ Server/Storage, ระบบ Database, ระบบ Security, ระบบ Monitor ต่าง ๆ และระบบปฏิบัติการ (OS: Operation System) บนเครื่อง Computer ส่วน Anti Virus สำหรับเครื่อง Computer เราจะเลือกใช้บริการบนระบบ Cloud หรือติดตั้งโดยตรงบนเครื่องก็ได้ ต่อมาจะเป็นระบบที่เราควรติดตั้งที่องค์กรของเรา คือ Router/Switch (ที่เหมาะสมกับ requirement) เครื่อง Computer, เครื่อง Printer/Fax, โทรศัพท์, อุปกรณ์ Router/Access Point สำหรับระบบ WiFi แสดงตัวอย่าง ตาม network diagram ด้านล่าง

ข้อดีของการเลือกใช้บริการจากบริษัทผู้ที่ให้บริการ Infrastructure

            1. ผู้ให้บริการมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและดูแลระบบ

            2. ผู้ให้บริการมีความเชี่ยวชาญในการให้ความช่วยเหลือเราแก้ปัญหาได้เมื่อเกิดปัญหาด้านนี้ขึ้น

            3. เราไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์บางตัวมาติดตั้งที่องค์กรให้สิ้นเปลือง เนื่องจากมีราคาแพงทั้งค่าอุปกรณ์ และค่าดูแล เช่น อุปกกรณ์ระบบ Security, อุปกรณ์ระบบ Storage หรือ Database เป็นต้น

            4. ผู้ให้บริการมีระบบ Security ทั้งด้านอาคารสถานที่ที่ติดตั้งระบบอุปกรณ์ การ Monitor และการรักษาความปลอดภัยในระบบ Infrastructure ที่ดีกว่าเราทำเอง

            5. ลดความยุ่งยากในการดูแลระบบ เพราะองค์กร SME บางประเภทอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบ IT หรือระบบ Infrastructure

            6. ประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา มากกว่าที่เรามานั่งทำเองทุกอย่าง

ขอยกตัวอย่างบริษัทผู้ให้บริการระบบ Infrastructure Service อย่างเช่น AIS Enterprise Cloud, Cloud solution ของ True, TOT cloud ของ TOT เป็นต้น

ขอย้ำกันอีกครั้งสำหรับการจัดทำ จัดเตรียมระบบ IT สำหรับองค์กร SME ระบบต่าง ๆ ที่เราเลือกมาติดตั้งใช้งานไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอยู่ในองค์กร หรือเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการ เราจะต้องยึดหลัก Requirement ที่จะจำเป็นเป็นหลัก ตั้งงบประมาณที่เหมาะสม เลือกการติดตั้งที่เหมาะสม เนื่องจาก SME เป็นองค์กรขนาดกลาง ไปถึงขนาดเล็ก อาจจะยังไม่มีงบประมาณมาลงทุนด้าน IT มากนัก แล้วจะไม่มีก็ไม่ได้ เพราะระบบ IT ก็เป็นฟันเฟืองนึงที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้น ให้เติบโตขึ้นอีกในอนาคต