Juniper Networks Mist Wi-Fi" ยกระดับธุรกิจในยุคดิจิทัลด้วยการใช้เทคโนโลยี AI-Driven และ Cloud-Ready Data Center


24/Nov/2023

โลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อที่จะอยู่รอดกับการแข่งขันในสถานการณ์ปัจจุบัน Juniper Networks นำเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง AI-Driven Enterprise และ Cloud-Ready Data Center (CRDC) ที่จะเข้ามาช่วยองค์กรเสริมสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและพร้อมรับมือกับการแข่งขันในธุรกิจที่สูงมากขึ้น

"Juniper Networks Mist Wi-Fi" มีการนำเทคโนโลยี AI-Driven (AI-Driven Enterprise) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อแบบไร้สายที่รวดเร็วและเสถียร โดยมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเรียนรู้และปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและการใช้งานของผู้ใช้ การเรียนรู้นี้ช่วยให้ระบบสามารถตัดสินใจในการจัดการแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจจับปัญหาในการเชื่อมต่อ Wi-Fi และทำการแก้ไขโดยอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ

อีกทั้งยังประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และ ยังเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งทางทีมกลยุทธ์ด้านการตลาด สามารถนำข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์แนวโน้มในเชิงการตลาดได้อย่างแม่นยำ รวมถึงปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

และการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในองค์กรต้องใช้ระบบ Data Center ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีความเสถียร "Juniper Networks Mist Wi-Fi" ได้พัฒนา Cloud-Ready Data Center (CRDC) ทำให้ระบบ Wi-Fi ในองค์กรสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลจากคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการบริหารจัดการระบบ Wi-Fi สามารถจัดการข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงการสำรองข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและการเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อให้ธุรกิจสามารถขยายขนาดและปรับปรุง Data Center บนคลาวด์ได้อย่างง่ายขึ้นซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการข้อมูลที่สำคัญสำหรับองค์กร ด้วยการใช้คลาวด์เทคโนโลยี องค์กรสามารถเพิ่มหรือลดพื้นที่ Data Center บนคลาวด์ ทำให้ธุรกิจสามารถทำงานบนระบบโครงข่ายเครือข่ายแบบรวดเร็วและมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามความต้องการตอบสนองต่อความซับซ้อนของการบริหารจัดการข้อมูลในสถานการณ์ที่ตลาดและธุรกิจต้องการการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วและปลอดภัย.

Juniper Networks Mist Wi-Fi ไม่เพียงแค่ช่วยสนับสนุนกลุ่มภาคธุรกิจเท่านั้น ในวงการด้านการศึกษา Juniper Networks Mist Wi-Fi ก็เข้ามาช่วยในการตอบสนองความต้องการ การเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลของนักศึกษา และ ข้อมูลของบุคคลกรในองค์กรสถานศึกษา ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่ในองค์กรสถานศึกษา ที่มีความจำเป็นต้องสามารถเข้าถึงด้วยความรวดเร็ว เสถียร และ ปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุน และ ลดระยะเวลาในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ อีกด้วย

จากประสบการณ์การจากสถานศึกษาต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจ Juniper Networks Mist Wi-Fi เข้ามาช่วยองค์กรสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็น ด้านข้อมูลศึกษา และ ข้อมูลงานวิจัย ที่มีเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่นไร้ขีดจำกัด ทำให้นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคคลกรขององค์กรสถานศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะอยู่ที่ได้ก็ตาม

Juniper Networks Mist Wi-Fi ช่วยเสริมสร้าง ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับนักเรียนนักศึกษา สามารถเข้ามาช่วยระบุตำแหน่งและแจ้งเตือนเพื่อวิเคราะพื้นที่ปลอดภัย และ พื้นที่มีอัตราเสียงต่อการแพร่ระบาดของ Covid-19 ให้ทางองค์กรสถานศึกษาสามารถทราบถึงรายละเอียดและต่อยอดให้มาตราในการป้องกันระวังรักษา Covid-19 ต่อไป และยังสามารถนำมาผสมผสานกับระบบ SOS ของ Uber เพื่อช่วยตรวจสอบและติดตามการเดินทางของนักเรียน นักศึกษาปลอดภัยหรือไม่ หรือ กำลังต้องการการช่วยเหลือ ในระหว่างการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ

ด้านบริการจัดการทรัพยกร และ สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในองค์กรสถานศึกษา Juniper Networks Mist Wi-Fi สามารถช่วยวางแผนการใช้งานในพื้นที่จากการใช้ footfall analysis เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานในส่วนที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังสามารถค้นหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่รองรับระบบเซ็นเซอร์ของ internet of things (IoT) ด้วยระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบ CMMS (computerized maintenance management system)

ด้านการเข้าถึงของเทคโนโลยีเท่าเทียมกัน Juniper Networks Mist Wi-Fi ช่วยองค์กรสถานศึกษาสามารถขยายเครือข่ายภายในไปยังพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ได้ครอบคลุมมากขึ้นเพียงแค่มีการติดตั้ง Mist Access Point (AP) เข้ากับเราเตอร์ (Router) ในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่ายของสถานศึกษา

Juniper Networks Mist Wi-Fi ช่วยให้ข้อมูลและสินทรัพย์ต่างๆมีความปลอดภัยมากขึ้น ในการปกป้องข้อมูลความลับการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการรักษาความปลอดภัยที่เข้าถึงผู้ใช้จากระยะไกล อีกทั้งสามารถค้นหา คน สถานที่ และสิ่งต่าง ๆ ในสถานศึกษา โดยใช้การระบุตำแหน่งในตัวของ Mist Access Point (AP) โดยมีเชื่อมต่อสัญญานกับอุปกรณ์ Bluetooth Tags นั้น ๆ ทำให้ค้นหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ลดการทํางานของ IT Helpdesk Juniper Networks มีการพัฒนา Marvis ซึ่งเป็น AI ผู้ช่วยด้าน Network ที่คอยช่วยตรวจสอบระบบ วิเคราะห์ และ ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่ายของสถานศึกษา หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ Marvis สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนนี้ได้

นักเรียน หรือ นักศึกษามีส่วนร่วม และ เข้าถึงข้อมูล ได้มากขึ้น Juniper Networks Mist Wi-Fi ช่วยกำหนดเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เช่น การแนะนำเส้นทาง และตรวจาสอบเส้นทางภายในสถานศึกษา ส่งเตือนตารางเวลาการเข้าเรียน หรือแม้กระทั้งวิเคราะห์แนวโน้มการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน หรือ นักศึกษา ได้ด้วย

"Juniper Networks Mist Wi-Fi ได้รับการรับรองจาก Gartner Magic Quadrant (MQ) ในฐานะ Leader Enterprise for Wired & Wireless LAN Infrastructure ในปี 2022 ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันว่า Juniper Networks เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Wired & Wireless ที่มีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูง และ เสถียร ได้รับความไว้วางใจในหลายองค์กรชั้นนำระดับโลก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Juniper's AI-driven solutions ที่ขับเคลื่อนด้วย Mist AI สามารถทำให้เกิดความแตกต่างได้ด้วยตัวคุณเอง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :

https://go.juniper.net/c/infographic-9040177-en?x=1AOkSN&utm_medium=article&utm_source=Juniper&utm_campaign=APAC_ENTV_23Q3_FRM_Education_Email_Campaign_ASEANP&utm_term=BlogNoneTHMicrosite&cid=701Dp0000009BLlIAM

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ :

http://register.events.juniper.net/apac-education-unleashpowerofai?utm_medium=article&utm_source=Juniper&utm_campaign=APAC_ENTV_23Q3_FRM_Education_Email_Campaign_ASEANP&utm_term=BlogNoneTHForm&cid=701Dp0000009BLlIAM