ข้อแตกต่างระหว่างสองบริการ Cloud storage และ Cloud backup


3/Jun/2021
Cloud Services

    การนำข้อมูลขึ้นไปใช้งานบนระบบคลาวด์หลายบริการหรือหลายธุรกิจ มักมองว่าเป็นเรื่องของการทำการสำรองข้อมูล หรือ เพื่อเป็นแหล่งเก็บข้อมูลเพื่อเรียกใช้อย่างสะดวก ทั้งสองความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เป็นที่มาของการชี้แจงสองบริการที่แยกกันด้วยแค่คำพูดไม่ออกต้องแยกด้วยการใช้งานดังนี้  

    ดังนั้นโดยภาพรวมของสองระบบนั้น

    Cloud storage ออกแบบมาเพื่อ ช่วยให้ผู้ใช้งานจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตนเองบนคลาวด์เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน ไปจนถึงนำมาประมวลผลกับบางระบบของคลาวด์แอพพลิเคชัน และการแชร์ให้บุคคลภายนอก หรือ เป็น External Storage ที่สามารถเชื่อมโยงได้ตลอดเวลา เฉพาะผู้ใช้งานที่สามารถเข้าได้ตามสิทธิที่เรากำหนดไว้

    ผู้ให้บริการกลุ่มนี้ก็จะเป็น : Google Drive , OneDrive , DropBox , Icloud เป็นต้น

    Cloud Backup ช่วยให้สามารถถ่ายโอนสำเนา สำรองข้อมูลระบบที่ใหญ่นำมาประยุกต์ใช้ในกรณีเกิด ภัยคุกคามทางไซเบอร์กรณีระบบโดน Ransomware หรือ เสียหายจากการโดยทำลายทางกายภาพไปจนถึงกรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับข้อมูลดังเดิม เอาไว้ใช้กู้คืนลักษณะคล้ายกับ Replication หรือ กรณีทำ DR Backup นั้นเอง

    ผู้ให้บริการกลุ่มนี้ก็จะเป็น : BackBlaze , CrashPlan , CARBONITE เป็นต้น