การปฏิวัติแห่งการใช้ชีวิต จาก IoT สู่ IoB


14/Feb/2024
Avery it tech
Internet of Things


ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หนึ่งในเทรนด์ที่น่าจับตามองคือการเปลี่ยนผ่านจาก Internet of Things (IoT) สู่ Internet of Behaviors (IoB)

IoT หมายถึง เครือข่ายของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถเก็บรวบรวมและส่งข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์จากมนุษย์ ตัวอย่างการใช้งาน IoT เช่น สมาร์ทวอทช์ ไฟอัจฉริยะ กล้องวงจรปิด

IoB เป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของ IoT มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ ผ่านข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์ IoT แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย ประวัติการค้นหา

IoB นำเสนอโอกาสใหม่ ๆ มากมาย

 • เข้าใจผู้ใช้ ธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการ พฤติกรรม ของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การพัฒนาสินค้า บริการ ตรงใจผู้บริโภค
 • เพิ่มประสิทธิภาพ IoB ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล หาจุดอ่อน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
 • สร้างประสบการณ์ IoB ช่วยสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย
 • พัฒนาสุขภาพ IoB ช่วยติดตามสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอแนะแนวทางการดูแลสุขภาพ

การเปลี่ยนผ่านจาก IoT สู่ IoB

 • การลงทุนด้านเทคโนโลยี จำเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์ IoT แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล
 • การพัฒนาทักษะ พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรม เรียนรู้ทักษะใหม่
 • การสร้างความมั่นใจ สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล

จากข้อมูลด้านบน จะเห็นว่า IoB นำเสนอโอกาสใหม่ ๆ มากมาย ธุรกิจที่สามารถปรับตัว เข้าใจเทคโนโลยี IoB ก็จะสามารถได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล

Avery IT Tech จึงนำตัวอย่างการต่อยอดจาก IoT สู่ IoB ใน 3 ภาคส่วนหลัก ดังนี้

1. IoB ในภาคธุรกิจ

 • การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ธุรกิจสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เข้าใจความต้องการ นำไปสู่การพัฒนาสินค้า บริการ ตรงใจผู้บริโภค
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน IoB ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล หาจุดอ่อน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
 • การสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล IoB ช่วยสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย

2. IoB ในภาครัฐ

 • การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ IoB ช่วยจัดการระบบจราจร ไฟส่องสว่าง การใช้พลังงาน
 • การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ IoB ช่วยติดตามสุขภาพประชาชน วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอแนะแนวทางการดูแลสุขภาพ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ IoB ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล หาจุดอ่อน ปรับปรุงการให้บริการประชาชน

3. IoB ในชีวิตประจำวัน

 • ระบบ Smart Home บ้านอัจฉริยะสามารถปรับอุณหภูมิ แสงสว่าง ตามพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย
 • ระบบดูแลสุขภาพ อุปกรณ์สวมใส่สามารถติดตามข้อมูลสุขภาพ แจ้งเตือนความเสี่ยง
 • ระบบช่วยเหลือผู้สูงอายุ IoB ช่วยติดตามความปลอดภัย ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

โดยรวมแล้ว IoB (Internet of Behaviors) เป็นวิวัฒนาการของ IoT (Internet of Things) มุ่งเน้นวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ นำไปสู่การพัฒนาสินค้า บริการ ประสบการณ์ ตรงใจผู้บริโภค และถือว่าเป็นการนำเสนอโอกาสใหม่ ๆ มากมาย เช่น เข้าใจผู้ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างประสบการณ์ และพัฒนาสุขภาพ การเปลี่ยนผ่านจาก IoT สู่ IoB อาจจำเป็นต้องลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะ และสร้างความมั่นใจ แต่ Avery It Tech เชื่อว่า IoB เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง และเชื่ออีกว่าอนาคตของ IoB นั้นเต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายอย่างแน่นอน

สามารถติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้แวดวง IT ได้ที่ Avery it tech “เพราะเรื่อง IT อยู่รอบ ๆ ตัวคุณ”