Netka นำเสนอการบริหารจัดการ Operation ด้วย AIOPs


9/Jul/2021
Network Monitoring & Analyzer

    การประยุกต์ใช้ AI เข้าไปในหลายอุตสาหกรรมนั้นมีมาต่อเนื่องและแพร่หลายในทุกด้านของการบริหารจัดการและการช่วยตัดสินใจทั้งนี้ในด้านของ IT Operation บริหารจัดการด้านไอที ก็มีการนำเสนอมุมมองเรื่องของ AIOps มาเสริมเพื่อยกระดับการตรวจสอบและการทำงานด้านบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

    วันนี้ Netka ได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการระบบไอทีให้ดีขึ้นด้วย AIOps ขยายความก่อนจะอธิบายถึงความสามารถของ AIOPs การนำคำว่า AIOPS = Artificial Intelligence และ IT Operation มารวมกัน


ขอบคุณภาพจาก https://netkasystem.com/n-aiops/#solution

    เพื่อยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลที่น้อยลงในการช่วยบริหารจัดการด้านไอทีให้ดีมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดในการบริหารจัดการในทุกๆด้าน ทั้งเรื่องของ Server , Network Application , Infrastructure รวมถึงการบริหารจัดการจากที่เดียวด้วย AIOPs จาก Netka

    จากข้อมูลของทาง Gartner การมีระบบการเฝ้าระวังที่หลากหลาย ซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องดีกับการตรวจสอบและเฝ้าระวัง แต่จากผลการสำรวจนั้นพบว่ากลับสร้างปัญหาให้เวลาในการตอบสนองลดลง หรือ ช้าลง แล้วจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรที่จะทำให้เพิ่มทั้งประสิทธิภาพโดยที่ไม่ลดเรื่องระบบในการเฝ้าระวังลง การนำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในการช่วยตัดสินใจ จึงเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบและผู้ดูแลระบบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    ด้วยเทคโนโลยีของ NetKa AIOPs Director

    ด้วยเทคโนโลยีจาก Netka สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเข้ามาจากหลายแพลตฟอร์ม ยกตัวอย่างจากในภาพด้านล่าง ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลมาจากหลากหลายบริการ (Service) เช่น ITIM, ITSM, NPMD, SIEM, APM, DEM แล้วนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาประมวลผลอัตโนมัติด้วย AIOPs หรือ Netka AIOps Director ทำให้การบริหารจัดการด้าน IT มีประสิทธิภาพ เกิดการนำข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลมาวิเคราะห์เพิ่มขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลจากหลากหลายอุปกรณ์หรือหลากหลายแพลตฟอร์มในการเฝ้าระวัง เสริมการตัดสินใจด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติจาก AI ที่จะช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา ช่วยหาสาเหตุ ลดระยะเวลาแก้ไขปัญหาของบุคคลกรลง และลดปัญหาในกรณีผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเกิดจาดแคลนหรือลาออกไป ก็ให้ Netka AIops Director ช่วยวิเคราะห์และตัดสินใจแทนได้ในเบื้องต้น


ขอบคุณภาพจาก https://netkasystem.com/n-aiops/#solution
   
    สำหรับตัวอย่างการรองรับข้อมูลในการนำมาประมวลผลนั้น สามารถรับข้อมูลจากอุปกรณ์ได้ดังนี้เบื้องต้น
    
  1. Log data (SIM , SIEM) ได้แก่ Syslog, Trap, Windows event หรือ Firewall / IPS log
  2. Video Recorder ได้แก่ Motion Detection จากระบบของ Video Log
  3. Network data ได้แก่ NetFLow หรือ Packet Flow ในการรับส่ง ข้อมูล Packet Loss หรือสิ่งผิดประติที่เกิดขึ้น
  4. ITSM data ได้แก่ Incident Monitoring , Asset Inventory
  5. IoT data ได้แก่ ข้อมูลต่างๆจากระบบ Sensor ทั้งการใช้ไฟ , อุณหภูมิ , สถานะของระบบ หรือ อุปกรณ์ ไปจนถึงข้อมูล
    ทั้งนี้ด้วย Component ต่างๆที่ Netka มี ที่จะแบ่งหน้าที่การเชื่อมโยงข้อมูลตามภาพด้านบนเพื่อส่งมายังระบบของ AIOPs Director เพื่อทำการวิเคราะห์และตัดสินใจ ต้องมี Component ดังนี้

  • NetkaView Network Manager ( NNM )
  • NetkaQuartz Service Desk ( NSD )
  • NetkaView Logger (NLG)
  • NetkaView IoT (NIoT)
    สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซด์ของ Netka ตาม Link ด้านล่าง

    สุดท้ายเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะในปัจจุบันการที่องค์กรไม่เริ่มประยุกต์นำ AI มาใช้นั้นก็จะตามหลังทั้งการบริหารจัดการ การตัดสินใจในการดูแลระบบ ไปจนถึงตามหลังเหล่าภัยคุกคามต่างๆที่มีการนำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในหลายๆด้าน ก็หวังว่าบทความด้าน AIOPs จะช่วยให้ท่านผู้อ่านทุกท่านเข้าใจในความสะดวกและการนำ AI มาใช้กับระบบบริหารจัดการด้านสารสนเทศมากขึ้น

สนใจรายละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
DataOne Asia(Thailand) Co.,Ltd
Tel: +66(0) 2686 3000 ext.3843
E-Mail: d1.info@d1asia.co.th
Website: www.d1asia.co.th